Com fer la inscripció

NOVETAT!
Reserva directa: a partir del 10 d'abril a les 12 del migdia.

Sense sorteig.

Per internet: Portal d'Inscripcions.


Com fer la inscripció?

1. Quan i on?

A partir del 10 d’abril de 2018 a les 12h del migdia.
A partir d’aquest moment, els usuaris registrats podran accedir al Portal d'Inscripcions per consultar i fer reserva directa dins les places disponibles.


2. Registre del Responsable de la Inscripció

Els usuaris s’han de registrar al Portal d'Inscripcions abans d’iniciar les inscripcions.

Amb el registre es rep un correu electrònic que permet establir la contrasenya personal. Aquesta contrasenya i l'usuari (NIF/NIE) permet consultar, modificar o anul·lar les seves dades d’inscripció en qualsevol moment durant el termini d’inscripció. Si l’usuari ja es troba registrat, sòls cal introduir el seu NIF/NIE i contrasenya.

En el procés de registre es demanen les dades següents de la persona responsable de la inscripció:
- Número de NIF/NIE/Passaport.
- Nom i cognoms.
- Data de naixement.
- Adreça de correu electrònic.
- Telèfon de contacte (preferiblement mòbil).
- Adreça completa.


3. Inscriure els participants

Un cop registrada, la persona responsable pot inscriure els infants i/o joves participants al programa “l’Estiu és Teu”.

Cal informar de les de les següents dades de cadascun dels infants i joves que inscriu:

Dades de la persona participant:
- Nom i cognoms de la persona participant.
- Data de naixement de la persona participant.
- NIF/NIE de la persona participant (obligatori per majors de 14 anys).
- Sexe.
- El torn d’estada que es sol•licita.
- En el cas d'estades de música caldrà també seleccionar l'instrument amb l’especialitat.

Dades de la persona responsable del/la menor:
- Nom, cognoms de la persona física o jurídica legalment responsable del/la menor.
- NIF/NIE/CIF.
- Data de naixement.
- Adreça de correu electrònic (s’enviarà la documentació de la reserva a l’adreça indicada).
- Telèfon de contacte (preferiblement mòbil).
- Adreça completa.

Les opcions d’estades disponibles s’adapten al grup d’edat escollit i segons les places disponibles.

Per cada responsable de la inscripció, el sistema permet inscriure un màxim de 10 participants per cadascun dels grups d’edat. Per això, és necessari disposar de totes les dades completes de cadascun dels infants i joves que es vulguin inscriure i dels seus corresponents responsables legals.

És imprescindible disposar de l’autorització dels responsables legals dels infants i joves per introduir les dades personals al sistema. Podeu trobar model d’autorització a l’avís legal de l’ACJ: xanascat.cat.


4. Grups d'edat

Cal tenir present que hi ha estades agrupades en 3 grups d’edat disponibles:
- Estades d’infants amb edat de 5 a 7 anys.
- Estades d’infants amb edat de 8 a 12 anys.
- Estades de joves amb edat de 13 a 16 anys.

Les opcions d’estades disponibles s’adapten al grup d’edat escollit i segons les places disponibles.


5. Reduccions disponibles

- Suport a famílies nombroses, monoparentals i acollidores
10% de reducció del preu de l'estada.

- Família nombrosa o monoparental: caldrà informar del número del títol i DNI del titular.
- Família acollidora: caldrà indicar el DNI del titular, noms i cognoms del pare/mare acollidor/a i el codi postal.

Si no s’indica i introdueix la informació necessària durant la inscripció, no s’aplicarà la reducció en el moment de generar la reserva.

Les reduccions per família nombrosa, monoparentals, acollidora i Carnet Jove no són acumulables.


- Carnet Jove

5% de reducció del preu de l'estada.

- Titulars Carnet Jove: caldrà informar del DNI del titular

Si no s’indica i introdueix la informació necessària durant la preinscripció, no s’aplicarà la reducció en el moment de generar la reserva.

Les reduccions per família nombrosa, monoparentals, acollidora i Carnet Jove no són acumulables.


6 Descàrrega de la informació

En un termini màxim de 24 hores hàbils des de l’adjudicació de la plaça, la persona responsable de la inscripció tindrà disponible la documentació corresponent per formalitzar la inscripció mitjançant reserva (full de reserva, pagaments, fitxa d’autorització i altres documents d’interès). Aquesta estarà accessible a Portal d'Inscripcions

Carrer Calàbria 147. 08015 Barcelona. T. 934 838 341. F. 934 838 362
© Agència Catalana de la Joventut