Condicions específiques

Servei d'activitats

- La ràtio d'activitats establerta per als grups d'Educació Infantil i Cicle Inicial és d'1 monitor/a cada 10-12 nens/es. Per a aquells grups de Cicle Mitjà i Superior de Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, la ràtio monitor-nen és d'1 monitor per cada 15-20 nens/es.

- A l'alberg amb un programa esportiu, la ràtio serà l'adequada segons cada especialitat esportiva.

- El temps d'activitats dirigides a càrrec dels monitors/es de la XANASCAT és de 10:00 a 13:00, de 15:00 a 18:00 i de 21:30 a 23:00, aproximadament. Aquest horari base es pot veure modificat segons els horaris dels àpats que faci el grup.

- El servei de monitoratge comença el primer matí i acaba el matí de l'últim dia.

- Un altre servei que incloem és la vigilància activa en el temps d'esbarjo després de dinar i de sopar per a aquells grups de P3 fins a 6è de Primària mentre mestres i/o professors/es fan els àpats. Aquesta vigilància es farà sempre i quan l'àpat sigui a l'alberg, exceptuant l'alberg de Núria.

- Tots els programes de 3 dies són adaptables a 2 dies i viceversa.

- El nombre mínim d'alumnes per organitzar aquests programes és de 15 persones.

- Les graelles són d'exemple i es poden veure sotmeses a algun canvi en funció del nombre d'alumnes i de les condicions meteorològiques.

- El control dels alumnes al menjador serà responsabilitat dels mestres i/o professors.

- Per al millor aprofitament del programa es recomana als mestres i professors/es el seguiment de totes les activitats i la col·laboració amb el monitor en la seva realització per mantenir l'ordre mentre aquesta duri.

Condicions econòmiques

- Els preus indicats inclouen les activitats descrites i l'allotjament i la manutenció en règim de pensió completa des del sopar del primer dia fins al dinar del darrer dia (ambdós inclosos).

- Cal disposar del carnet d'alberguista per a qualsevol estada en un dels albergs de la XANASCAT. És necessari un carnet per escola. En el cas que vingueu diversos cursos, podreu utilitzar-ne el mateix. Aquest carnet us el podreu fer al mateix alberg el dia d'arribada.

- La vostra estada no quedarà reservada fins que no s'hagi fet efectiva la bestreta corresponent en la data indicada i s'hagi retornat el contracte degudament signat.

- La resta de l'import serà abonat al mateix alberg en efectiu, xec conformat o targeta de crèdit.

- Qualsevol anul·lació de places confirmades que suposi menys del 10% del total de persones no serà tingut en compte sempre que es notifiqui, abans de l'arribada, directament a l'alberg. En cas que no es notifiqui o se superi aquest percentatge, 'aplicaran unes despeses d'anul·lació sobre el 25% del total de l'estada per a cadascuna de les places anul·lades que superin el 10%, segons el barem següent:

Període d'anul·lació (previ a l'arribada) / Despeses per anul·lació i/o gestió sobre l'import total abonat per Pernoctar-Esmorzar (PE):

Abans de 60 dies / 10€ en concepte de gestió
Entre 60 i 30 dies / 25% en concepte de gestió i anul·lació
Entre 29 i 15 dies / 50% en concepte de gestió i anul·lació
Entre 14 i 3 dies / 75% en concepte de gestió i anul·lació
Menys de 2 dies* / 100% en concepte de gestió i anul·lació

* En els períodes d'anul·lació de menys de 2 dies, les despeses d'anul·lació i/o gestió seran sobre l'import abonat del PE i els àpats del primer dia de l'estada. En tots els casos caldrà tenir en compte que qualsevol despesa extraordinària fruit d'anul·lacions d'activitats serà afegida a les despeses d'anul·lació abans descrites.

- 1 mestre i/o professor/a per cada 10 alumnes gaudirà de gratuïtat. Quant a les escoles d'educació especial, 1 mestre/professor/a per cada 8 alumnes gaudirà de gratuïtat. Per a altres casos, consulteu-nos.

- En cas de malaltia, els serveis mèdics i les medicines, així com la resta de costos/despeses que se'n derivin aniran a càrrec de l'escola contractant.

A l'alberg

- En totes les nostres instal·lacions trobareu llençol de sota i coixinera. A més, als professors/es us proporcionem també els llençols.

- L'escola contractant es compromet a respectar les normatives internes de cada alberg. En cas de produir-se desperfectes, aquests seran avaluats pel director de l'alberg i s'hauran d'abonar a l'acte. Si són detectats amb posterioritat, se n'emetrà una factura i s'enviarà a l'escola.

- Tots els albergs de la XANASCAT disposen de places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda en compliment del Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i el Decret 135/1995 Codi d'accessibilitat de Catalunya, i qualsevol altra normativa aplicable.

- Menú especial per als nens/es amb al·lèrgies específiques. Consulteu-ho a l'alberg amb anterioritat.

- Berenar per a tots els grups d'Educació Infantil fins a Cicle Superior de Primària (ambdós inclosos).

- Podeu consultar la totalitat de les condicions generals de contractació al web www.xanascat.cat, ja que aquestes condicions específiques del programa escolar són un complementent de les generals. En cas de divergència prevaldran les "condicions generals de contractació" que es troben a la pàgina web esmentada.

Carrer Calàbria 147. 08015 Barcelona. T. 934 838 341. F. 934 838 362
© Agència Catalana de la Joventut